X סגירה
 

נגישות השרות

מורשי נגישות השירות, מסייעים בידי ספקי שירותים החייבים בנגישות בהתאמת תהליכי השירות, אמצעי השירות והמקומות בהם ניתן השירות לאנשים עם מוגבלות. שירות נגיש מאפשר לאנשים עם מוגבלות לצרוך את השירות ככל הלקוחות באופן המותאם לצרכיהם, במקום בו ניתן השירות לכלל הציבור, יחד עם כלל הציבור על פי החוק ותקנותיו. כל זה תוך הקפדה על עקרונות הנגישות והבטחת קבלת שירות באופן שוויוני, מכובד ועצמאי.

תחום נגישות השירות הינו תחום פחות מוכר לציבור והוא כולל בתוכו היבטי נגישות שהם אינם נגישות של מבנים או סביבה בנויה. תחום השירות הנגיש עוסק גם בהיבטים "רכים" יותר של השירות, כגון האופן שבו ניתן השירות, האופן שבו נמסר מידע ללקוחות, התהליכים הנדרשים מהלקוחות לצורך קבלת השירות ועוד. 

מורשי נגישות השירות מנחים את  ספקי השירותים ביצירת תנאים אשר יבטיחו את מתן השירות לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני, וברמת נוחות, איכות ובטיחות כפי שניתנת לכלל הציבור. תנאים אלו נוספים על תנאי נגישות המבנה וללא קיומם השירות לא יהיה נגיש, גם אם  הבניין בו ניתן השירות נגיש. לדוגמא - שירות הניתן במקום הומה אדם ודורש מעבר בין מספר נותני שירות, אינו  נגיש לאנשים עם מוגבלות שכלית, המתקשים להתמצא. דוגמה נוספת, במקום בו ממתינים בתור ואין מערכת כריזה, אדם עם מוגבלות ראיה, לא ידע שתורו הגיע. 

מורשי נגישות השירות גם מנחים את נותני השירות בהתאמת תהליכים, נהגים ונהלים כדי שאנשים המתקשים לצרוך את השירות בתנאים הקיימים יוכלו לצרוך אותו ככל הציבור. תהליכי השירות הנגיש שיוגדרו בסיוע של מורשה נגישות השירות ייתמכו בנהלים ובהדרכה של העובדים.

מורשי נגישות השירות מנחים את החייבים בנגישות לגבי:

1.זיהוי והסרת חסמי נגישות הקיימים בתהליכי שירות, נהלי מתן שירות ובאופן בו השירות ניתן בפועל.

2.התאמות עיצוב הפנים של המקומות בהם ניתן השירות – ריהוט, שילוט, אמצעי עזר וכדומה.

3.התאמות אמצעי מתן השירות.

4.התאמות המידע הנמסר ללקוחות בכתב ובעל פה.

5.הדרכת מנהלים ועובדים לגבי מתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות.

6.התאמות נוספות במקומות המיועדים לאנשים עם מוגבלות - כגון משרדי המוסד לביטוח לאומי, לשכות רווחה, מעונות יום שיקומיים ומתקני ספורט המיועדים לאנשים עם מוגבלות וכדומה.

7.ייעוץ למעסיקים המבקשים להתאים את מקום העבודה לעובד עם מוגבלות ולקבל לשם כך מימון מהמדינה.
ניתן לקבל יעוץ וליווי בתהליכים להנגשת השרות על ידי דגנית כץ – מורשית נגישות שרות. 

לקוח מתוך: משרד המשפטים - נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות